Establishments in Fukuoka, Chūbu, Japan

Sports Garden Kashi Bowling Alley
Higashi-ku, 3-6 -37 Fukuoka Chūbu
092-661-6112
Umi no Nakamichi Beer-kan Jozosho
Higashi-ku, 4-3 -123 Fukuoka Chūbu
092-603-0044
Shinko Seiki Co., Ltd.
Higashi-ku, 1-18 -3 Fukuoka Chūbu
092-641-8451
Hakozakigu
Higashi-ku, 1-22 -1 Fukuoka Chūbu
092-641-7431
Kashiigu
Higashi-ku, 4-16 -1 Fukuoka Chūbu
092-681-1001
Waterworks Bureau Higashi Service Office
Higashi-ku, 2-54 -2 Fukuoka Chūbu
092-641-4875
Kyokushin Kaikan Fukuoka Br.
Higashi-ku, 1-2 -6 Fukuoka Chūbu
092-661-0110
Tone Co., Ltd.
Higashi-ku, 5-4 -13 Fukuoka Chūbu
092-662-2555
Home Wide Doi-ten
Higashi-ku, 1 -21 Fukuoka Chūbu
092-691-7070
Horse Riding Club Crane
Higashi-ku, 1-1 -7 Fukuoka Chūbu
092-603-6255
Camera no Ito
Higashi-ku, 1-6 -12 Fukuoka Chūbu
092-671-7680
Kiiroi Tulip
Higashi-ku, 2-9 -30 Fukuoka Chūbu
092-673-1888
Stay
Higashi-ku, 4-2 -45 Fukuoka Chūbu
092-608-5095
Kashii Table Tennis Center
Higashi-ku, 1-15 -3 Fukuoka Chūbu
092-672-5175
Hello Fax
Higashi-ku, 2-13 -15 Fukuoka Chūbu
092-662-8629
Marine World Umi no Nakamichi
Higashi-ku, 18 -28 Fukuoka Chūbu
092-603-0400
Festa Hall
Higashi-ku, 4-8 -15 Fukuoka Chūbu
092-651-1771