Furniture in Chiba, Chūbu, Japan

Kanetaya Kaguten Co., Ltd. Kashiwa Honten
Kashiwa City, 586 -2 Chiba Chūbu
04-7163-2581
IDC Otsuka Tsudanuma Showroom
Narashino City, 1-2 -1 Chiba Chūbu
047-477-4321