Water Works in Hokkaido, Chūbu, Japan

Hokuei Setsubi Kogyo Corp.
Higashi-ku, 3 -31 Hokkaido Chūbu
011-753-4384
Hokuei Techno Corp.
Higashi-ku, 3 -6 Hokkaido Chūbu
011-752-1861
Ota Kogyo Corp.
Higashi-ku, 3 -1 Hokkaido Chūbu
011-781-1471