Taxicabs in Hokkaido, Chūbu, Japan

Daikoku Kotsu K.K. Kanko Sapporo Br.
Higashi-ku, 3 -12 Hokkaido Chūbu
011-750-3300
Daikoku Kotsu K.K.
Higashi-ku, 4 -17 Hokkaido Chūbu
011-741-6000
Hokuryo Kotsu Co., Ltd.
Higashi-ku, 1-5 -1 Hokkaido Chūbu
011-781-6711
Kitabishi Hire Corp., Br. Office
Higashi-ku, 6 -10 Hokkaido Chūbu
011-781-3226
Lilac Kotsu Corp.
Higashi-ku, 6 -25 Hokkaido Chūbu
011-753-5821
Okadama Kotsu K.K.
Higashi-ku, 7 -12 Hokkaido Chūbu
011-781-7878
Showa Kotsu K.K.
Higashi-ku, 1-4 -15 Hokkaido Chūbu
011-781-1525