Schools in Hokkaido, Chūbu, Japan

English Avenue
Higashi-ku, 3 -30 Hokkaido Chūbu
011-733-3211
Actors Studio Honbu-ko
Higashi-ku, 2 -31 Hokkaido Chūbu
011-721-4145
Co Co Nail Artist School
Higashi-ku, 1 -8 Hokkaido Chūbu
011-787-4788
Daijosuimei Gakkai Shichusuimei
Higashi-ku, 312 Hokkaido Chūbu
011-753-4495
Hokkaido Computer Special School
Higashi-ku, 1 -35 Hokkaido Chūbu
011-712-0588
Miyajima Gakuen Hokkaido Cook Vocational School
Higashi-ku, 1 -35 Hokkaido Chūbu
011-712-2525
Reiki Center
Higashi-ku, 1 -17 Hokkaido Chūbu
011-753-7613
Sapporo-mura Community Kobo
Higashi-ku, 2 -28 Hokkaido Chūbu
011-748-7577
Sapporo Kose Senior High School
Higashi-ku, 1 -1 Hokkaido Chūbu
011-711-7161