Publishers in Aichi, Chūbu, Japan

Chunichi Shuppan Co., Ltd.
Higashi-ku, 1-16 -31 Aichi Chūbu
052-931-5230
Daiichi Hoki Co., Ltd. Tokai Shisha
Higashi-ku, 1-1 -39 Aichi Chūbu
052-961-6821
Nagoya Magazine, Co., Ltd.
Higashi-ku, 2-52 -1 Aichi Chūbu
052-711-0002