Japanese Style Tavern in Hyogo, Chūbu, Japan

Izakaya Wakashio
Tarumi-ku, 2 -15 Hyogo Chūbu
078-707-2397
Pit In 55
Nishinomiya City, 2 -16 Hyogo Chūbu
0798-35-8944