Airlines in Hokkaido, Chūbu, Japan

Hokkaido Aviation
Higashi-ku, 63 Hokkaido Chūbu
011-781-1247
Kyoritsu Air Photo Co., Ltd.
Higashi-ku, 2 -37 Hokkaido Chūbu
011-782-2889
Nakanihon Air Service Co., Ltd. Operation Center
Higashi-ku, 63 Hokkaido Chūbu
011-783-7137
Photo-Techno Hokkaido Co., Ltd.
Higashi-ku, 2 -37 Hokkaido Chūbu
011-785-1060
Sapporo Air Trafic Control Center
Higashi-ku, 1 -25 Hokkaido Chūbu
011-787-4011