Rental Services in Hokkaido, Chūbu, Japan

Oto-no-Iwaizumi Co., Ltd.
Higashi-ku, 3 -8 Hokkaido Chūbu
011-752-2111
Cosmo Rental Corp
Higashi-ku, 1 Hokkaido Chūbu
011-786-8100
Hayashi Juki Co., Ltd.
Higashi-ku, 2 -1 Hokkaido Chūbu
011-751-8171
Kanamoto Corp. Sapporo Br.
Higashi-ku, 3-1 -80 Hokkaido Chūbu
011-782-6945
Planning Hokko Corp.
Higashi-ku, 2 -28 Hokkaido Chūbu
011-752-5577
Taiyo Lease Co., Ltd.
Higashi-ku, 1-16 -6 Hokkaido Chūbu
011-791-7474