Taxicabs in Aichi, Chūbu, Japan

Mainichi Kotsu Co., Ltd. Head Office
Higashi-ku, 8 Aichi Chūbu
052-957-3755
Towa Kotsu Co., Ltd. Head Office
Higashi-ku, 1-14 -45 Aichi Chūbu
052-971-7831
Towa Kotsu Co., Ltd. Radio Dispatched
Higashi-ku, 1-14 -45 Aichi Chūbu
052-962-2331
Towa Kotsu Co., Ltd. Toshincho Br.
Higashi-ku, 1-14 -45 Aichi Chūbu
052-971-3828